Notícies
12 de febrer del 2015
La Sindicatura alerta d’anomalies en els comptes de l’Ajuntament de Creixell entre els anys 2006 i 2010
L’informe subratlla que el 2007 es van deixar d’ingressar quotes de la Seguretat Social
La Sindicatura de Comptes ha emès un informe de fiscalització sobre l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de Creixell. L’encàrrec del Parlament demanava la revisió de les despeses sense dotació pressupostària i dels moviments derivats de les contractacions amb motiu del planejament urbanístic derivat, especialment en els casos en què l’execució es fa pel sistema de cooperació, durant els exercicis 2006 a 2010.

La finalitat ha estat la d’obtenir una seguretat raonable sobre la integritat de les despeses no aplicades en el pressupost i a verificar si en els moviments derivats de les contractacions amb motiu del planejament urbanístic derivat s’ha actuat d’acord amb la normativa vigent en cada moment.

Durant el període 2007-2010, el president de la corporació no ha elaborat el pressupost de l’Ajuntament, la qual cosa no ha permès que el Ple de la corporació el debatés i, si esqueia, l’aprovés. Al llarg del període 2006-2010, s’han aprovat diversos expedients de modificacions de crèdits extraordinaris corresponents a despeses del capítol 6, inversions reals, per a les quals no hi havia crèdit pressupostari.

En el període 2006-2010, les previsions definitives del pressupost d’ingressos estan sobrevalorades en relació amb els drets que van ser reconeguts. Aquesta sobrevaloració oscil·la, dins del període fiscalitzat, entre un 24% i un 57%. Des de l’any 2006 fins a l’any 2010 l’Ajuntament de Creixell ha incorregut en despeses per 7.870.004,33 € que no havien estat imputades al pressupost. D’aquest import, 1.079.269,79 € han estat registrats en el Balanç de situació de l’Ajuntament en un període diferent del que li correspondria d’acord amb els principis comptables. Durant el període 2006 a 2010, les obligacions reconegudes han estat de 32.502.101,93 €.

Des de l’any 2007 l’Ajuntament no ha ingressat les quotes a la Seguretat Social, tant la quota patronal com la quota corresponent als treballadors. Aquesta situació es va corregir l’any 2011, moment en què l’Ajuntament va demanar un fraccionament en el pagament del deute contret per aquest concepte i li va ser atorgat.

Va ser l’actual equip de govern de Creixell, encapçalat per l’alcalde Jordi Llopart, qui va demanar a la Sindicatura que estudiés detingudament els seus comptes.
Social
Et recomanem
Presentació del Pla de Gestió de la Platja d'Altafulla
29 de febrer a les 10:00h. a la sala de plens de l'Ajuntament
Organitza: Ajuntament d'Altafulla
Visites guiades al Castell d'Altafulla
29 de febrer de 10:00h. a 14:00h.
Informació i reserves a l’Oficina de Turisme d’Altafulla
Jornada de voluntariat forestal
29 de febrer a les 10:00h. a la Finca Canyadell
Organitza: Gepec
8-M: Dia Internacional de les Dones
Durant tot el mes de març
Consulta el programa sencer a www.altafulla.cat